A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: models/themes_m.php

Line Number: 110

Gebruiksvoorwaarden van Vloeren.nu | Vloeren.nu

Voorwaarden en Privacy

 

Voorwaarden

Artikel 1 Definities


1.1 De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Advertentie: een of meer grafische afbeeldingen en teksten (bijvoorbeeld banners en buttons) of andere advertentievormen (bijvoorbeeld een pop-up of pop-under) gericht op het verstrekken of toegankelijk maken van informatie of commerciële communicatie, die door Afnemer aan Leverancier beschikbaar worden gemaakt ter publicatie op de Leveranciers-Website of elders. Een of meer hyperlinks kunnen deel uitmaken van de bedrijfsgegevens en/of een Advertentie.
Afnemer: de in de Overeenkomst of elders genoemde wederpartij van Leverancier.
Afnemerswebsite: de eventuele Website waarnaar door bezoekers aan de Leveranciers-Website een verbinding kan worden gemaakt door middel van een Impression. De eventuele URL van de Afnemerswebsite wordt door Afnemer aan Leverancier kenbaar gemaakt.
Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of daarmee vergelijkbare vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.

Bijlage: eventuele bijlage bij de Overeenkomst, die een integraal onderdeel van die Overeenkomst vormt.
Dienst: iedere op grond van deze Overeenkomst door Leverancier te verrichten of verrichte werkzaamheid, alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Afnemer.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Leverancier: Vloeren.nu te Roermond onderdeel van LinkGroups te Roermond, haar werknemers of door haar aangewezen bedrijven of natuurlijke personen.
Leveranciers-Website: de door Leverancier geëxploiteerde Websites waarop door Leverancier ruimte en faciliteiten beschikbaar worden gesteld voor het publiceren van bedrijfsgegevens en Advertenties.
Overeenkomst: de Publicatieopdracht, de Voorwaarden, alsmede enige andere beding dat tussen Partijen overeengekomen is.
Opdrachtbevestiging: schriftelijke verklaring van Leverancier waarin deze de Overeenkomst met Afnemer bevestigt in de vorm van een factuur.

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
Publicatieopdracht: de opdracht waarbij Afnemer door de keuze in het aanmeldproces op de Leveranciers-Website tot het publiceren van bedrijfsgegevens en/of een Advertentie door Afnemer plaatst. De Overeenkomst komt tot stand door betaling van de dienst en het accepteren van de Algemene Voorwaarden.
Publicatieperiode: de periode gedurende welke de bedrijfsgegevens en/of Advertentie door Leverancier gepubliceerd wordt op de Leveranciers-Website zoals nader gespecificeerd in de factuur.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 2 Duur en beëindiging


2.1 Bij het aangaan van de Overeenkomst zullen Afnemer en Leverancier in onderling overleg de Publicatieperiode periode vaststellen. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de Publicatieperiode voor alle Publicatieopdrachten en de voorwaarden daaromtrent, vastgesteld:
12 maanden: de Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 (twaalf) maanden, en wordt van rechtswege verlengd met een periode van telkens 1 (één) jaar, tenzij een Partij deze schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
2.2 Opzegging geschiedt schriftelijk per gewone post of per e-mail:info@vloeren.nu.


Artikel 3 Toepasselijkheid, wijzigingen en aanvullingen


3.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer waarbij Leverancier diensten of goederen van welke aard of benaming dan ook aan Afnemer levert.
3.2 De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer van de Website.
3.3 De toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen en kunnen slechts aan de hand van die schriftelijke overeenkomst worden bewezen tenzij de Afnemer een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
3.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Leverancier en Afnemer zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.


Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst/Voorwaarden


4.1 De Overeenkomst komt tot stand door de opdracht waarbij Afnemer door de keuze in het aanmeldproces op de Leveranciers-Website tot het publiceren van bedrijfsgegevens en/of een Advertentie door Afnemer plaatst. De Overeenkomst komt tot stand door betaling van de dienst en het accepteren van de Algemene Voorwaarden.
4.2 Leverancier draagt er zorg voor dat hij de Afnemer tijdens het aanmeldingsproces op de Leveranciers-Website wijst op het feit dat de Voorwaarden van toepassing zijn op de te sluiten overeenkomst. Leverancier vermeldt daarbij dat en waar de Afnemer kennis kan nemen van de Algemene Voorwaarden en de website waarop deze Algemene Voorwaarden zijn te downloaden. Tevens vermeldt Leverancier dat de Voorwaarden op verzoek van Afnemer aan Leverancier zullen worden toegezonden. Op diens verzoek zal Leverancier een PDF-bestand met de Voorwaarden en/of een hyperlink naar de download site van de Voorwaarden aan Afnemer toe mailen.
Algemene Voorwaarden Vloeren.nu versie februari 2012 | 3
4.3 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het - desgewenst - downloaden, opvragen, opslaan en/of printen van de Algemene Voorwaarden. Leverancier spant zich voorts in om samen met de Factuur een papieren afschrift van de Voorwaarden mee te sturen maar kan dit niet garanderen.
4.4 Onverminderd eventueel voor Leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Factuur en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Factuur en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.


Artikel 5 Promotie en linking


5.1 Voor de duur van de Overeenkomst biedt Leverancier de mogelijkheid aan Afnemer gebruik te maken van de in de Opdrachtbevestiging beschreven ruimte en faciliteiten op de (Leveranciers-)Website ten behoeve van het publiceren van bedrijfsgegevens en/of Advertenties.
5.2 Leverancier heeft het recht de publicatievorm tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. Indien Afnemer zich niet in de gewijzigde publicatievorm kan vinden heeft deze het recht om de overeenkomst tot 30 dagen na totstandkoming van de wijziging te ontbinden.
5.3 Leverancier zal zich inspannen om bedrijfsgegevens en/of een Advertentie te publiceren gedurende de Publicatieperiode. Leverancier wijst Afnemer op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot, informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen in (de beschikbaarheid) van de Leveranciers-Website, waarvoor Leverancier niet tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
5.4 Leverancier behoudt zich het recht voor bedrijfsgegevens en/of een Advertentie te weigeren die niet voldoet aan de technische of inhoudelijke eisen van de betreffende publicatievorm of aan andere door Leverancier aan Afnemer bekendgemaakte redelijke eisen. Leverancier heeft het recht bedrijfsgegevens en/of Advertenties te weigeren of aan te passen indien deze naar zijn redelijk oordeel onrechtmatig of onwelvoeglijk zijn.
5.5 Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de bedrijfsgegevens en/of Advertenties. Leverancier is enkel gehouden tot plaatsing van de gegevens waarover hij beschikt.
5.6 Van de Advertenties worden geen bewijsexemplaren verstrekt.
5.7 De in het Opdrachtbevestiging genoemde verschijningsdatum (s) wordt/en zoveel mogelijk in acht genomen. Overschrijding hiervan kan nimmer als overschrijding van een fatale termijn worden aangemerkt; verzuim treedt pas in na een schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn voor nakoming gegeven wordt.


Artikel 6 Voorwaarden / Informatieplichten


6.1 Leverancier stelt via zijn Website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
a. naam en adresgegevens, alsmede gegevens omtrent inschrijving bij de Kamer van Koophandel van Leverancier;
b. de belangrijkste kenmerken van de Dienst;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen;
d. de wijze van levering en betaling;
e. de eventuele kosten van aflevering;

f. het adres waar Afnemer een klacht kan indienen wordt geacht het adres te zijn dat hierboven wordt vermeld sub a, tenzij op de Leveranciers-Website anders wordt aangegeven.


Artikel 7: Prijzen en betaling


7.1 Afnemer betaalt voor de door overeengekomen Diensten de in de Publicatieopdracht genoemde prijs.
7.2 Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de Leveranciers-Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Publicatieopdracht is bindend.
7.3 Afnemer dient binnen 21 (eenentwintig) dagen na dagtekening van de factuur te betalen.
7.4 In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht om:
1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen; en
2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, deze laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som.


Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten


8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Diensten aan Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot daarvoor in aanmerking komende Diensten verleent Leverancier hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Afnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen aan Afnemer een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald.
8.2 Indien naar het oordeel van Leverancier aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Leverancier onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Diensten inbreuk maken op enig recht van een derde, is Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze,
1) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de ter beschikking gestelde Diensten, of
2) terbeschikkingstelling van de desbetreffende Diensten te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan Leverancier kan aantonen dat Afnemer door het gebruik van de Dienst gebaat is geweest, of 3) naar zijn eigen redelijke oordeel gelijkwaardige Diensten ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.
8.3 De Intellectuele Eigendomsrechten op de Advertenties, merken, gegevens en andere materialen die Afnemer in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt aan Leverancier, blijven berusten bij Afnemer of bij de derde van wie Afnemer het recht heeft verkregen deze Advertenties, merken, gegevens en andere materialen aan Leverancier te leveren of ter beschikking te stellen.
8.4 Afnemer verleent Leverancier een niet exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht op de Advertenties, merken, gegevens en andere materialen ten behoeve van de uitvoering van deze
Overeenkomst. Het gebruiksrecht op Advertenties, merken, gegevens en andere materialen eindigt op de einddatum van de hierop betrekking hebbende Publicatieopdracht.
8.5 Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier Advertenties, merken, gegevens en andere materialen ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze Advertenties, merken, gegevens en andere materialen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige overige rechten van derden. Afnemer vrijwaart Leverancier te dien aanzien voor aanspraken en vorderingen van derden.
8.6 Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige Dienst. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

9.1 Leverancier is aansprakelijk voor schade die is ontstaan door opzet en bewuste roekeloosheid van Leverancier of diens leidinggevend personeel.
9.2 Alle schade aan Afnemer of derden, ontstaan door (de uitvoering van de Overeenkomst door) Leverancier, is uitgesloten tenzij de soort en de hoogte van de schade wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheids-polis van Leverancier. In dat geval zal de aansprakelijkheid nooit verder strekken dan de hoogte van de door de verzekeraar uitgekeerde schadevergoeding. Indirecte schade en gevolgschade zijn hoe dan ook uitgesloten.

9.3 Vloeren.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect in meer of in mindere mate verband houdt met het gebruik van onze dienstverlening, ongeacht op welke wijze deze schade is ontstaat.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding door Opdrachtnemer

 

10.1 In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst worden de vorderingen op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is deze gehouden om het bedrag uit hoofde van de Overeenkomst te betalen. Ook is de Afnemer aansprakelijk voor de door Leverancier geleden schade door opschorting of ontbinding.
10.2 Overeenkomsten kunnen door Leverancier zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, worden opgeschort voor maximaal 3 maanden of zonder rechterlijke worden tussenkomst ontbonden na een schriftelijke verklaring daartoe op het moment dat de Afnemer;
- niet, niet behoorlijk of niet op tijd voldoet aan enige van belang zijnde verplichting, die voor de Leverancier uit de Overeenkomst voortvloeit;
- goede grond bestaat voor de vrees dat de Afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Leverancier te voldoen;
- de Afnemer in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling;
- door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en conform artikel 37 FW gestand doet.

 

Artikel 11 Overmacht


 

11.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakoming van een of meer verplichtingen of het voldoen van enige schadevergoeding indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de Leverancier feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
11.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de Afnemer het recht deze Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.


Artikel 12 Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter
 

12.1 Op de Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
12.3 Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen, is niet toegestaan. Het in dit artikellid bepaalde geldt als een bewijsovereenkomst behoudens indien afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.
12.4 Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
12.5 Leverancier mag rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling de Overeenkomst te ontbinden.
12.6 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht om de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.7 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.

 

Privacy

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Vloeren.nu website, te weten www.vloeren.nu , en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Vloeren.nu website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van uw gegevens zoals deze in deze verklaring worden beschreven. 


 

Google Adsense en de DoubleClick DART Cookie

Google, als een derde partij advertentie leverancier, maakt gebruik van cookies om advertenties op deze site te laten zien. Het gebruik van DART-cookies door Google stelt hen in staat om advertenties te dienen voor bezoekers die gebaseerd zijn op hun bezoeken aan deze site en andere sites op het internet.

Om u af te melden voor de DART-cookies kunt u de Google-advertenties en het inhoudsnetwerk van privacy-beleid bezoeken op de volgende url www.google.com/privacy_ads.html . Het bijhouden van de gebruikers door middel van de DART-cookie mechanismen zijn onderworpen aan een eigen privacy beleid van Google.

Andere derden advertentie servers of ad-netwerken kunnen ook cookies gebruiken om gebruikers activiteiten bij te houden op deze website om reclame te meten en om andere redenen die zullen worden voorzien om in hun eigen privacy beleid te meten, www.vloeren.nu heeft geen toegang of controle over deze cookies die gebruikt kunnen worden door adverteerders van derden.

 

 

Gebruik van je gegevens 

Vloeren.nu verzamelt en gebruikt je gegevens om de Vloeren.nu website te beheren en om de door jouw gevraagde services te leveren. Vloeren.nu gebruikt ook je gegevens om je op de hoogte te houden van veranderingen (via e-mail, indien aangemeld). Vloeren.nu stelt jouw gegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Vloeren.nu stelt de gegevens die je aanlevert aan de Vloeren.nu website veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen niet gemachtigde toegang. 

 

 

Vloeren.nu is een onderdeel van: LinkGroups
Hoge Bunder 13 
6042 NM Roermond
E:info@vloeren.nu 
W:www.vloeren.nu

KvK:141.26.626

Rabobank: Iban NL74RABO0156340801

Btw: 229.421.702.B01